Kontraktsrett / avtalerett

Bedriften har selve produktet eller tjenesten, men god og faglig solid regulering av rettigheter, plikter og andre kontraktsvilkår bør man ha profesjonell hjelp til for å sikre fortjeneste og unngå tap.

Les mer

Selskapsrett

Det er lett å trå feil eller forsømme seg. WKS kan være en rådgiver og støttespiller for alle ledd i selskapets administrasjon.

Les mer

Arbeidsrett

Dyktige og fornøyde medarbeidere er en forutsetning for at bedriften skal lykkes og optimalisere økonomiske resultater på sikt. ​​

Les mer

Etstatning og personskade

Hvis du har blitt skadet, enten det har skjedd ved en trafikkulykke, ved en yrkesskade, i en båt- eller flyulykke, eller ved en pasientskade innen helsevesenet, vil du gjennomgående ha krav på erstatning.​

Les mer

Fast eiendomsrett

Fast eiendoms rettsforhold har vært et sentralt satsingsområde for WKS gjennom mange år.​ Vårt mål er å være løsningsorienterte, slik at klienten skal få rask og profesjonell hjelp.

Les mer

Skjønn / ekspropriasjon

Gjennomføring av utbyggingsprosjekter vil ofte være avhengig av tilgang til fast eiendom.​ Kunnskap om offentligrettslige krav og verdsettelsesprinsippene er ofte en betingelse for et vellykket resultat.

Les mer

Vassdrags- og energirett

Storsamfunnets vektlegging av behovet for og satsing på fornybar energi fordrer innsikt i rettsreglene knyttet til vassdrags- og energirett.​ Vi bistår i forhandlinger og tvisteløsning knyttet til rettsfeltet.

Les mer

Plan- og bygningsrett

Kunnskap om og innsikt i rettsreglene knyttet til plan- og bygningsrett bidrar til å sikre forutsigbarhet for utbygger og samfunnet.​ WKS har kompetanse som kan bidra til å løse problemer i fasen fra plan til ferdigstillelse.​

Les mer

Forvaltningsrett

Offentlig myndighetsutøvelse er sentralt innenfor de fleste rettsområder.​ Kunnskap om det offentlig rettslige feltet og beslutningsprosessene i stat og kommune er viktig.

Les mer

Arverett, familierett og skifterett (herunder generasjonsskifte)

Disse rettsområdene er ofte preget av at de involverte personer har sterke følelser knyttet til saken sin. WKS har omfattende erfaring med å yte bistand innen hele spekteret av problemstillinger på disse rettsområdene.

Les mer

Strafferett

En av våre advokater er fast forsvarer v/Nordhordland tingrett og Gulating lagmannsrett. ​ I tillegg arbeider ytterligere to advokater med strafferett og strafferettsprosedyre.

Les mer

Prosedyre

Prosedyre dreier seg om formidling og kommunikasjon. For advokatene i WKS er prosedyre for domstolene betraktet som en meget viktig disiplin hvor vi tilstreber å holde et høyt faglig nivå.

Les mer