Forvaltningsrett

Offentlig myndighetsutøvelse og forvaltningsrett er sentralt innenfor en rekke rettsområder.

Kunnskap om det offentligrettslige feltet og beslutningsprosessene i stat og kommune, er viktig. Flere av våre advokater har erfaring fra det offentlig og gjennom rådgivning og prosedyre der offentligrettslige problemstillinger er sentrale.

Et sentralt tema innenfor forvaltningsrett er at stat eller kommune har truffet et vedtak som ønskes påklaget. Våre advokater har meget god kjennskap til slike prosesser og kan bistå ved klagebehandling. Det er viktig at kompetanse på tema oppsøkes så raskt som mulig etter at vedtak er mottatt ettersom det er relativt korte klagefrister.

WKS bistår også enkelte offentlige myndigheter med forvaltningsrettslige problemstillinger og kan bistå med rådgivning innenfor de fleste deler av forvaltningsretten, slik som spørsmål om habilitet, grenser for forvaltningsskjønn og vilkårsfastsettelse, prosesser rundt vedtak, taushetsplikt og innsynsrett, veiledningsplikt m.v. WKS har også omfattende erfaring med offentlige anskaffelser og bistår flere kommuner med slike prosesser.

Kontakt oss: 55 54 91 00 / firmapost@wks.no