Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrett er et av kjerneområdene for WKS. Vedtak i plan- og byggesaker bygger på et omfattende regelverk av lov, forskrifter og retningslinjer. Flere offentlige myndigheter kan legge vesentlige føringer for vedtakets innhold; kommunen selv, fylkesmann, Statens Vegvesen m.fl.

Problemstillingene innenfor fagområdet varierer alt ettersom det gjelder en plansak eller byggesak, men for begge sakstypene er det viktig å ha en grunnleggende forståelse og kunnskap om plansystemet og hvilke føringer kommuneplan og reguleringsplan legger for arealet.

WKS sine advokater bistår i alle deler av utbyggingsprosesser, fra reguleringsplan til ferdig byggeprosjekt. I tillegg til utbygger, samarbeider vi ofte tett med planlegger, arkitekt, prosjekterende og øvrige aktører. Vi bistår ved utbyggingsavtaler og ved privat kostnadsfordeling, samt i refusjonssaker etter plan- og bygningsloven.

I byggesaker er problemstillingen ofte at man har fått avslag på søknad om tiltak, eller at man står overfor et pålegg om retting eller riving.  Eller kanskje har nabo fått gjennomslag for sine synspunkt uten av loven hjemler det.

WKS sine advokater har spesialkompetanse på plan- og bygningsrett, også med erfaring fra det offentlige. Våre advokater er trent i å finne sakens kjernepunkt og konsentrere bistanden om de relevante problemstillinger, for å sikre best mulig gjennomslag. WKS advokater bistår også opp mot politiske beslutningsorgan.