Skjønn / ekspropriasjon

Gjennomføring av utbygging vil ofte være avhengig av tilgang til fast eiendom. Virksomheten hos kommuner og Statens vegvesen innebærer at privat grunn stadig kommer under press. Dette viser seg gjerne først gjennom arbeidet med reguleringsplan. Vedtatt reguleringsplan danner grunnlag for å ekspropriere nødvendig areal til kommuner og statens formål. Også private formål kan gi grunnlag for ekspropriasjon.

Retten til å ekspropriere benyttes i stor grad dersom partene ikke oppnår en minnelig avtale om avståelse av areal og rettigheter.

Kunnskap om offentligrettslige krav og verdsettelsesprinsipper er en betingelse for et vellykket resultat, enten saken gjelder forhandlinger opp mot en minnelig avtale om avståelse av arealet, eller det foretas ekspropriasjon med verdifastsettelse gjennom bruk av domstolene ved skjønn.

Den klare faglige sammenheng mellom plan- og bygningsrett og skjønn/ekspropriasjon gjør WKS sine advokater særlig kompetent til å påta seg bistand innenfor fagområdet. WKS advokater har lang erfaring med forhandlinger, ekspropriasjon og skjønn både for grunneiere og grunnerververe.

Kontakt oss: 55 54 91 00 / firmapost@wks.no